Par mums

Selga ir piektā vecākā Latvijas studenšu korporācija, kas balstās uz gadu desmitiem izkoptām tradīcijām un apvieno kopīgiem mērķiem latviešu studentes un studijas beigušās sievietes. Jau 85 gadus selgas vieno draudzība, izglītības alkas, Tēvzemes mīlestība un vēlmes veidot cilvēkus un vidi ap mums labākus.

1927.gada 17.februārī Selgu dibināja 19 Latvijas Universitātes studentes, kuras vienoja līdzīgas idejas un mērķi. Laikam ritot, ir nomainījušās paaudzes, manījusies mode un ikdienas aktualitātes, taču Selgai arvien ir spēcīgi mērķi, uzdevumi un tradīcijas. Šodien Latvijā ir ap 100 selgu, kopas atrodas arī ASV, Zviedrijā, Austrālijā. Latvijas selgas ir dažādu profesiju pārstāves. 1927.gadā Selgu dibināja medicīnas studentes. Zīmīgi, ka tieši ārsta profesijas pārstāves ir stāvējušas arī pie Selgas atjaunošanas šūpuļa Latvijā 1990.gadā. Laika gaitā mums piepulcējās visdažādāko zinātņu studentes.

Pārstāvēto augstskolu ziņā procentuāli līdere ir LU, tad seko Rīgas Tehniskā Universitāte, RMI, RPI, BA uz Selgu ceļu atradušas arī Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Policijas akadēmijas studentes.

Mūsu vidū ir visvairāk ir ekonomikas, jurisprudences, bioloģijas un ķīmijas studentes, kā arī vairākas ģeogrāfijas, medicīnas, filoloģijas, moderno valodu, psiholoģijas, arhitektūras, starptautisko sakaru, grāmatvedības, vēstures, antropoloģijas un citu zinātņu studentes un studijas beigušās. Daudzas selgas studē vai ir studējušas ārpus valsts robežām, Erasmus un Grundtvig programmās. Ka arī lepojamies, ka mūsu vidū ir arī “Iespējamas misijas” skolotājas!

Vairāki desmiti selgu piedalās korporācijas internajā dzīvē – dažādu pasākumu, literāro un praktisko vakaru, pārgajienu, ekskursiju un svētku organizēšanā un īstenošanā. Tā sauktie literāri vakari var ietvert aicinātu ekspertu uzstāšanos, vai pašu selgu sagatavotu akadēmisku referātu prezentācijas un diskusijas ar koreferentiem, izglītojoši – izklaidējošas viktorīnas, radošu un praktisku prasmju treniņus. Galvenā literāro vakaru loma kopš korporāciju pirmsākumiem ir to  izglītojošā un izzinošā nozīme Latvijas studentu korporāciju veidošanās vēsturē. Literāro vakaru pamatā ir korporantu ideju, domu un tēmu dažādais interpretējums, kas rosina diskutēt un analizēt, un rast iedvesmu jaunām idejām, projektiem.

Īpašais selgu lolojums kopš 2002.gada ir Korporāciju mākslas dienu organizēšana visām korporācijām. Tās parasti ietver mākslas darbu vai fotoizstādi, korporantu radīto literāro darbu lasījumu jeb Dzejas vakaru, izglītojošu semināru par kādu no laikmetīgās mākslas veidiem, darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, un citus.

Aktīvi piedalāmies korporāciju rīkotajos pasākumos – teātra un dziesmu festivālos, vasaras sporta spelēs un orientēšanās sacensībās, O. Kalpaka piemiņās pasākumos, konferencēs, ar kultūru un izglītību saistītu jautājumu risināšanā un citās aktivitātēs, kā arī valsts sabiedriskajā dzīvē. Vairākas selgas dzied Studenšu Prezidiju konventa korī.  18. novembra rīta agrumā selgas kopā ar citām studenšu un studentu korporācijām pirmās sveic Latviju neatkarības svētkos un  dodas gājienā uz Brāļu kapiem, lai godinātu Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu.

Selga par korporācijas goda filistriem uzņem cilvēkus ar izciliem nopelniem zinātnē, mākslā vai sabiedriskajā dzīvē Latvijas labā. Selgas goda filistri ir tadi Latvijā pazīstami cilvēki kā aktrise Baiba Indriksone, Trīszvaigžņu ordeņa kavalieris biologs Rihards Kondratovičs, prāvests Jānis Liepiņš, dzejnieks un kultūrvēsturnieks Ojārs Zanders, mācītājs Vilis Vārsbergs, dzejniece Valda Mora, rakstniece Mirdza Timma – Koro, rakstnieks Jānis Sarma, dzejniece Veronika Strēlerte. Pēdējos gados selgas godafilistru pulkā ir arī mākslinieks Jānis Anmanis, folkloras pētniece, filoloģijas profesore Janīna Kursīte un citi.

Selgas ir kopā svētkos un ikdienā. Starp mums valda draudzība, cieņa pret zināšanām un pieredzi, sirsnība ikreiz tiekoties. Šīs sajūtas mūs vieno arī ārpus korporācijas un nereti korporācijā atrastie draugi paliek uz mūžu. Kā jau studentiem raksturīgs, dziesmas un jautrība ir neatņemama mūsu tikšanās reižu sastāvdaļa. Mūs vieno kopīgi mērķi, kopīgs prieks, radošas idejas un sirsnīga draudzība.