Mērķi

“…Studenšu korporāciju mērķi un to centieni ir par vienotu darbu – par labu mūsu dzimtai zemei un tautai un tās stiprai un skaistai nākotnei.

Nav lielāka darba, ko darām mūsu tautas un valsts labā un augstāka likuma par pienākumu, ko mums uzliek mūsu tauta un valsts. Lai mēs būtu sagatavotas šim darbam un šim pienākumam, tad mēs līdztekus Universitātē gūtām zināšanām, kopīgā audzināšanas darbā korporācijās, veidojam un attīstām garīgās spējas un izpratni, skaistuma un krietnuma izjūtu…”

S!P!K! un S!K! Selga s/l seniore Vera Kaminska

1938.gada 15.maijā

Tālajā 1927.gadā deviņpadsmit jaunas, aizrautīgas studentes savus mērķus un ideālus lika par pamatu studenšu korporācijai Selga. Mūsu devīze, ko mēs ļoti bieži lietojam ikdienas saziņā, runājot ar korporācijās neesošiem cilvēkiem, diskutējot, meklējot jēgu korporācijas pastāvēšanai, ir “Veido sevi Tēvijai, dailei, darbam, zinātnei!”.

Devīzi mēs varam piepildīt tad, ja skaidri zinām savus mērķus – būt nacionāli domājošām latviešu studentēm, kuras apvieno draudzība un kuras izkopj savu pienākumu apziņu, godaprātu, savstarpējo draudzību un sabiedrisko taktu.

Selgas nekad nav atteikušās no šiem mērķiem un, tāpat kā dibināšanas pirmajā dienā ir gatavas piepildīt tos, zināt savu vēsturi un rast motivāciju savai darbībai šodien un šajā vietā. Mes izjūtam atbildību ne tikai pašām pret sevi, bet arī dibinātāju priekšā un Tēvzemes Latvijas priekšā. Kādas būsim mēs – tāda būs Selga.

Korporacijai mūs piesaista nevis kāda konkrēta nodarbe, bet cilvēki! Šodienas pasaule ir ļoti materializēta, un dvēseles līdzsvaram cilvēks meklē garīgumu. Selga pulcē inteliģentas, gudras sievietes. Tas, ka korporācija apvieno visdažādāko profesiju pārstāves, ļauj mums paplašināt redzesloku, gūt pieredzi un atziņas, veicina domu apmaiņu, kas sniedz bagātīgu iespaidu un izjūtu gammu, ko neatrast nekur citur! Korporācija ir iespējas izglītoties, izteikt sevi un ieklausīties citos, uzdrīkstēties darīt lietas, ko ikdienā paveikt nebūtu iespējams. Taču ir jāiegulda savs darbs, aizrautība un mīlestība, lai to simtkārtīgi saņemtu pretī. Draugi rodas tur, kur ir iespēja satikties, kur ir kāds kopīgs darbs un mērķis. Līdz ar to svarīga ir kopības izjūta, jo kopā mēs varam paveikt daudz!